Ενημέρωση για το νομικό καθεστώς λειτουργίας του ΔΣ

18 Οκτωβρίου 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το ΔΣ της ΕΝΕ σας ενημερώνει για το υπάρχον νομικό καθεστώς λειτουργίας του μετά την λήξη της θητείας του στις 20/05/2020, όπως υφίσταται έως σήμερα λόγω της πανδημίας COVID-19. Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται αναλυτικά όλες οι ενέργειες που έχουμε κάνει έως σήμερα και επισυνάπτονται τα σχετικά νομικά έγγραφα.


Η διετής θητεία του ΔΣ της ΕΝΕ σύμφωνα με το καταστατικό έληξε στις 20 Μαΐου 2020 (20/05/2020). Λόγω της πανδημίας της Covid-19 δεν ήταν εφικτή η σύγκληση ΓΣ και διενέργεια εκλογών για νέο ΔΣ. Σύμφωνα με το καταστατικό επιτρέπεται τρίμηνη παράταση της θητείας του ΔΣ [Άρθρο 8 του καταστατικού «Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή της νέας διοικήσεως, και οπωσδήποτε όχι πάνω από τρίμηνο (έως 19/08/2020), εκτός αν για ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως για τη διενέργεια των εκλογών». Υπήρξε σχετική γνωμάτευση τόσο από την νομική μας σύμβουλο, όσο από το Νομικό Τμήμα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (Αθήνα 12/5/2020 ΑΠ: 12882 & Αθήνα 29/6/2020 Α.Π. 13597).

Επειδή λόγω της πανδημίας δεν θα ήταν δυνατή η σύγκληση ΓΣ έως 19/08/2020 ημερομηνία λήξης της παράτασης, για αυτό στις 30/07/2020 έγινε Αίτηση (Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης: 9882/2020) στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (όπου η έδρα σωματείου ΕΝΕ, για Διορισμό Προσωρινού ΔΣ αποτελούμενο από τα ίδια μέλη. Το Πρωτοδικείο όρισε χρόνο συζήτησης την 01/09/2020 και με Προσωρινή Διαταγή την ίδια μέρα 30/07/2020 διόρισε Προσωρινό ΔΣ της ΕΝΕ τα μέλη του παλαιού ΔΣ με έναρξη θητείας την 20η Αυγούστου 2020 προκειμένου αφού συγκροτηθούν σε σώμα με πρωτοβουλία του Γ. Μητσιάκου να συγκαλέσουν ΓΣ εντός προθεσμίας 4 μηνών από την έκδοση της παρούσας (δηλαδή 30/07/2020) με θέμα ημερήσιας διάταξης την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του ΔΣ και των λοιπών οργάνων του Σωματείου και να επιμεληθούν κατά το χρονικό αυτό διάστημα την διενέργεια απλών διαχειριστικών πράξεων με απολύτως επείγοντα χαρακτήρα. Επίσης το Πρωτοδικείο όρισε ημερομηνία συζήτησης της αίτησης την 01/09/2020.

Κατόπιν σε συμμόρφωση με την προσωρινή διαταγή το διορισθέν ΔΣ συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα και ομόφωνα αποφασίστηκε να παραμείνει η ίδια σύνθεση Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Γραμματέα, Ταμία και Μέλη.
Την 1/09/2020 συζητήθηκε η αίτηση και η πρόεδρος εισηγήθηκε την ισχύ της προσωρινής διαταγής μέχρι την έκδοση της απόφασης (και όχι για 4 μήνες) την οποία αναμένουμε. Βάσει της Προσωρινής Διαταγής και της εισήγησης της Προέδρου το ΔΣ λειτουργεί αποκλειστικά με ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ χαρακτήρα ώστε τα μέλη του «να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου με θέμα ημερησίας διατάξεως τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του σωματείου και να επιμεληθούν κατά το χρονικό διάστημα τη διενέργεια απλώς διαχειριστικών πράξεων με απολύτως επείγοντα χαρακτήρα»

Τα μέλη του ΔΣ
Γ. Μητσιάκος, Α. Βαρβαρήγου, Α. Χαρίτου, Α. Κωνσταντινίδη, Ε. Χατζηδάκη